Landkreditt forsikring

Drift

Driftstap
 • Driftstaps-/avbruddsforsikringen brukes for å holde liv i din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.
 • De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort. Driftstapsforsikringen vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.
 • Det tapet som dekkes er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden.
 • Du kan utvide forsikringen med:
  – Dekning for ekstrautgifter
  – Lønn til ansatte ved avbrudd
 • Følgende utvidelser kan ikke kjøpes på web:
  – Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i Norden.
  – Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i hele verden
 • Driftsbygning inkluderer alle bygningene du har som kan brukes til næring (for eksempel redskapshus, låve, fjøs og så videre).
 • Vår forsikring dekker både reparasjoner og gjenoppføring av bygg etter en erstatningsmessig skade. Vi dekker også ansvar og rettshjelp, og, hvis du ønsker det, teknisk utstyr som finnes i bygningen.
 • Som en tilleggsdekning til driftsbygning, kan du kjøpe brannforsikring for besetningen din. Denne kan dekke driftstapet som oppstår på din dyreproduksjon dersom driftsbygningen brenner eller ved annen erstatningsmessig skade på bygningen som rammer din produksjon. Driftstapet dekkes i inntil 12 måneder.
 • For storfe-eller svineproduksjon kan du i tillegg forsikre din besetning både mot sykdom og annen ulykke. For å gjøre dette må du kjøpe forsikring for storfe-eller svineproduksjon.
 • Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.
 • Å en drive virksomhet kan medføre en fare for å påføre andre en skade eller et tap. Hvis din virksomhet kan holdes rettslig erstatningsansvarlig må den betale erstatning. Slike erstatningskrav kan bli så store at virksomhetens økonomi trues, i verste fall kan virksomheten gå konkurs.
 • En bedrifts- og produktsansvarsforsikring dekker erstatning for:
  • fysisk skade på ting eller person
  • økonomiske tap som følge av slike skader
  • utgifter til advokat og sakkyndige ved erstatningssøksmål
 • Produktansvar kan utvides til også å gjelde i:
  • Europa
  • Hele verden eksklusive Nord Amerika
  • Hele verden

Dyr

 • I landbruksproduksjon er enkelte dyr i besetningen, f.eks avlsokser, vesentlig mer verdt enn øvrige dyr i besetningen. Dersom du har et slikt dyr, kan du tegne forsikring på dette. Vi tilbyr forsikring av enkeltdyr på storfe, lama, alpakka, småfe og svin.
 • Forsikringen kan gi erstatning når dyret dør eller må avlives av dyrevernhensyn som følge av ulykke eller sykdom, kommer bort eller når hanndyr mister bedeknings- eller befruktningsevne som følge av ulykke eller sykdom.
 • Erstatningen er forsikringsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til forsikringssum.
 • I noen tilfeller kreves det veterinærattest ved forsikring av enkeltdyr.
 • Det kan ha tatt deg mange år å bygge opp din svineproduksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.
 • Vår forsikring for svineproduksjonen erstatter ditt driftstap i inntil 12 måneder etter at skaden inntraff.
 • Vi tilbyr forsikringer tilpasset de ulike produksjonsformene:
  • Smågris
  • Slaktegris
  • Kombinert produksjon
 • For å forsikre din produksjon mot både sykdommer, ulykke og brann må du kombinere svineproduksjonsforsikringen med vår brannforsikring av besetning.
 • Brannforsikring av besetning finner du som tilleggsdekning under driftsbygning.
 • Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.
 • Vår storfeproduksjonsforsikring erstatter ditt driftstap i inntil 12 måneder etter at skaden inntraff.
 • Vi tilbyr tre typer forsikringer for storfeproduksjon:
  • Kjøttfe: Kan være ammeku
  • Slaktedyr: Ren oppforing av ungdyr til slakt
  • Melkeproduksjon
 • For å forsikre din produksjon mot både sykdommer, ulykke og brann må du kombinere storfeproduksjonsforsikringen med vår brannforsikring av besetning.
 • Brannforsikring av besetning finner du som tilleggsdekning under driftsbygning.
 • Vi har alle et spesielt forhold til dyrene våre. Men også dyr blir syke og i motsetning til mennesker dekker ikke det offentlige behandlingsutgiftene når våre firbente venner trenger medisinsk hjelp.
 • I tillegg til livsforsikring, tilbyr vi også forsikring mot veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner. For å dekke tapte bruksegenskaper kan vi også tilby invaliditetsforsikring.
 • Du kan kjøpe forsikringen fra dyret er fem uker, og til og med det året dyret fyller 6 år. Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hunden eller katten fyller 10 år.
 • Ved overføring fra annet selskap (også ved eierskifte dersom hunden allerede er forsikret) kan forsikring for den firbente kjøpes til og med kalenderåret den fyller ni år.
 • Erstatning på livsforsikring kan utbetales når dyret:
  • Blir borte (hund)
  • Dør som følge av ulykke eller sykdom
  • Avlives av dyrevernhensyn
 • Forsikring mot veterinærutgifter kan dekke:
  • Veterinærbehandling ved ulykkesskade eller sykdom
  • Utgifter til avlivning i forbindelse med ulykke og sykdom som forsikringen dekker
  • Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender
  • Nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk
  • Trekking av tenner på grunn av ulykke
 • Erstatningen er begrenset til kr.30.000 pr forsikringsår
 • Reseptbelagte medisiner:
  • Reseptbelagte medisiner ved sykdom eller skade som er dekket av veterinærforsikringen
 • Invaliditetsdekning dekker:
  • Livsvarig tap av bruksevne som arbeidende hund etter sykdom eller ulykke
 • Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.
 • Vår småfeforsikring erstatter tap av dyr og driftstap etter at skaden inntraff. Du kan selv velge hvor lang ansvarstid driftstapet (driftstapsperiode) skal være dekket (12, 18 eller 24 mnd).
 • For å forsikre din produksjon mot både sykdommer, ulykke og brann må du kombinere småfeforsikringen med vår brannforsikring av besetning.
 • Brannforsikring av besetning finner du som tilleggsdekning under driftsbygning.

Maskiner og redskaper

 • Gårdsbilforsikring kan tegnes på vare- og lastebiler med totalvekt under 7,5 tonn. Forsikringssummen er begrenset til 100 000 kroner og kjørelengden er begrenset til 8 000 kilometer i året. Du har følgende dekningsvalg:
  • Ansvar,

   Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom. I tillegg dekker også forsikringen fører- og passasjerulykke.

  • Delkasko,

   Valgfri forsikring i tillegg til ansvarsforsikring. Erstatter skader ved brann og tyveri. I tillegg dekker også forsikringen veihjelp.

 • Alle virksomheter, om det gjelder produksjons-, service- eller håndverksbedrifter, eier en mengde maskiner og utstyr.
 • Maskinforsikring forsikringen dekker plutselig og uforutsett “indre” skade på maskinens motor, drivlinje, styringog liknende.
 • Vi forsikrer nesten alle typer maskiner, fra bensin- og dieselpumper, boremaskiner og heiser til transformatorer og aggregat.
 • Driftsløsøre en en forsikring for alt du har av produksjonsutstyr på gården. Det kan være redskap og utstyr som for eksempel harv, plog og såmaskin.
 • Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstatning inntil den forsikringssummen du har valgt.
 • Hos oss får du også erstattet:
  • Nyanskaffelser i forsikringsåret, begrenset til 20% av samlet forsikringssum.
  • Yrkesskade for ulønnet arbeidshjelp i henhold til Lov om Yrkesskade.
  • Utgifter til pålagt fjerning av miljøavfall, med inntil 150. 000 kroner.
  • Rekonstruksjon av arkiver med inntil 50.000 kroner.
 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom arbeidsmaskinen er registrert (har skilter). Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Maskinskade

   Valgfri forsikring som erstatter bruddskader på motor, drivverk og styring.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, velt, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og hærverk. Gjelder også bruddskade på glass.

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og bruddskader på glass.

  • Førerulykke

   Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller medhjelper.

Avlinger

 • Denne forsikringen gjelder høstet/innkjøpt avling, varer til bruk i produksjonen samt innkjøpte og egenproduserte varer.
 • Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstatning inntil den forsikringssummen du har valgt.
 • Hos oss er dette også dekket:
  • avling/varer under transport inntil 100.000 kroner
  • varer du har for salg inntil 50.000 kroner (denne kan utvides)
  • avling/varer som eies av andre, og som du har overtatt risikoen for
 • Du kan velge å forsikre sesongvarer (din avling og varer) kun mellom august og mars. Slik får du rimeligere forsikring. Dette betyr at du slipper å betale forsikringspremie for de månedene du ikke har avling/varer på lager.
 • Vi tilbyr også tilleggsforsikring mot:
  • Hærverk på rundballer ved utendørs lagring
  • Varer under temperert lagring
 • Ring oss så hjelper vi deg!
 • Denne forsikringen dekker driftstap for deg som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner.
 • Hvis uhellet er ute dekker vi også ett års forbruk av innsatsmidler (for eksempel vekstmedium, frø produkter, potter, sprøytemidler med mer).
 • Standard gjenoppføringstid etter skade er 12 måneder. Hos oss kan du utvide denne til 24 eller 36 måneder.
 • Tap forårsaket av brann
 • Feil eller mangelfull vanntilførsel som følge av skade på vannledning på tilknyttet utsty
 • Tyveri fra bygning, svikt i strømleveranse, avlingssvikt, transportulykke inntil kr 100 000, tap etter skade som rammer kulturens produksjonslokaler-/utstyr, naturskade

Gårdsarbeidere

 • Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.
 • Er du selvstendig næringsdrivende? Forsikringen kan kun tegnes for selvstendige næringsdrivende som mottar fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift.
 • Forsikringen gjelder skade eller sykdom som er:
  • forårsaket av arbeidsulykke
  • likestilt med yrkesskade og sykdom etter folketrygdloven
  • forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
 • Du kan utvide bedriftens yrkesskade med dekningene:
  • Annen ulykke

   Annen ulykke er en forsikring som dekker ulykkesskader som inntreffer i fritiden. Omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Forsikringen bygger på yrkesskadeforsikringen, men de ulike elementene er valgfrie.

  • Annen sykdom

   Annen sykdom er en forsikring som skal dekke sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom. For at denne skal kunne komme til ubetaling må vedkommende være minimum 50% varig ufør, og/eller ha en medisinsk invaliditet på minimum 50%. Denne dekningen er valgfri.

 • Vår ulykkesforsikring handler om trygghet for deg og dine nærmeste. Ulykkesforsikring er ikke en erstatning for en livsforsikring, men er ment som en økonomisk støtte i en akutt vanskelig situasjon.
 • Du kan velge om forsikringen skal gjelde ved medisinsk invaliditet, dødsfall eller begge deler.
 • Medisinsk invaliditet
  • Blir du rammet av en alvorlig ulykke får du en engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet. Du kan velge forsikringssum på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
  • Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til graden av invaliditet.
  • I tillegg dekker vi behandlingsutgifter inntil 50.000 kroner. Forutsetningen er at legen din mener du har behov for behandlingen.
 • Dødsfall
  • Dør du av ulykkesskaden innen ett år etter ulykken, utbetaler vi forsikringssummen til dine etterlatte. Du velger selv ved kjøp av forikringen om forsikringssummen skal være på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
 • Også i utlandet
  • Forsikringen gjelder i hele verden. Du er altså forsikret også når du er på reise.
 • Vår dødsfallsforsikring handler om trygghet for dine nærmeste om du skulle falle fra. Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling uansett dødsårsak. Forsikringen opphører senest ved fylte 80 år.
 • For å sikre deg økonomisk støtte ved varig arbeidsuførhet kan du utvide forsikringen til også å gjelde uførhet. Uføreforsikring gir deg en skattefri engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Forsikringen opphører ved fylte 60 år.
 • Arbeidsuførhet
  • Som følge av sykdom eller ulykke
  • Som har vart i to år, er på minimum 50% og er beregnet som varig