Privatforsikring

Bolig

 • Vår husforsikring erstatter skader forårsaket av brann, vann og innbrudd.
 • Hvis ulykken er ute hjelper vi deg med utgifter til:
  • Midlertidig bosted
  • Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander
  • Flytting og lagringsutgifter
 • Hvis du velger utvidet husforsikring får du også dekket:
  • Ombygging til rullestolbruker
  • Skader som følge av sopp og råte
  • Følgeskader etter utette tak og håndverksfeil
 • Innboforsikringen gjelder alle dine, din ektefelles/samboers og dine barns eiendeler. Du trenger altså bare én innboforsikring.
 • Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstattet eiendelene dine. Med innboforsikring fra Landkreditt forsikring gir vi deg imidlertid litt ekstra.
 • Vi dekker:
  • Tyveri av barnevogn
  • Tap ved ran, overfall eller veskenapping
  • Sykkel og sykkeltilhenger ved utvidet innboforsikring
   • Innbokasko – en dekning for hendelige uhell i hjemmet da vanlig innboforsikring kun dekker vann, brann og tyveri. For eksempel at TV faller i gulvet, eller at du snubler og faller over et bord som ødelegges.
   • Flytteforsikring – dekker skader ved privat transport til ny bolig. Forsikringen dekker gjenstandene for inntil 100 000 kroner.
   • Tyveri fra låst garderobeskap – utvides fra 10 000 til 30 000 kroner. Forsikringen gjelder garderobeskap på skole, treningssenter, arbeidssted og lignende.
   • Sykkelforsikring – Dekker tyveri av sykkel med inntil 5 000 kroner per sykkel.
  • Hvis ulykken er ute hjelper vi deg selvfølgelig også med utgifter til:
   • Midlertidig bosted
   • Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander
   • Flytting og lagringsutgifter
 • Hvis du velger utvidet husforsikring får du også dekket:
  • Ombygging til rullestolbruker
  • Skader som følge av sopp og råte
  • Følgeskader etter utette tak og håndverksfeil
 • Vår hytteforsikring erstatter skader forårsaket av brann, vann og innbrudd. Vi dekker også utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander.
 • Hvis du velger utvidet hytteforsikring får du også dekket:
  • Skader som følge av sopp og råte
  • Følgeskader etter utette tak og håndverksfeil
 • Hos oss kan du forsikre dine viktigste eiendeler med verdi opp til 100.000 kroner. Vi forsikrer:
  • Nasjonaldrakter
  • Fotoutstyr
  • Høreapparat
  • PC/Datautstyr
  • Pels
  • Golfutstyr
  • Skytevåpen
  • Kunst
 • Hvis du velger utvidet hytteforsikring får du også dekket:
  • Skader som følge av sopp og råte
  • Følgeskader etter utette tak og håndverksfeil
 • For verdigjenstander med forsikringssum over 20.000 kroner må du ha takst på gjenstanden. Taksten må være nyere enn 1 år.
 • Egenandelen er 10% av skaden minimum 1.000 kroner.
 • Forsikringen gjelder i hele verden.
 • Vi har alle et spesielt forhold til dyrene våre. Men også dyr blir syke og i motsetning til mennesker dekker ikke det offentlige behandlingsutgiftene når våre firbente venner trenger medisinsk hjelp.
 • I tillegg til livsforsikring, tilbyr vi også forsikring mot veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner. For å dekke tapte bruksegenskaper kan vi også tilby invaliditetsforsikring.
 • Du kan kjøpe forsikringen fra dyret er fem uker, og til og med det året dyret fyller 6 år. Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hunden eller katten fyller 10 år.
 • Ved overføring fra annet selskap (også ved eierskifte dersom hunden allerede er forsikret) kan forsikring for den firbente kjøpes til og med kalenderåret den fyller ni år.
 • Erstatning på livsforsikring kan utbetales når dyret:
  • Blir borte (hund)
  • Dør som følge av ulykke eller sykdom
  • Avlives av dyrevernhensyn
 • Forsikring mot veterinærutgifter kan dekke:
  • Veterinærbehandling ved ulykkesskade eller sykdom
  • Utgifter til avlivning i forbindelse med ulykke og sykdom som forsikringen dekker
  • Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender
  • Nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk
  • Trekking av tenner på grunn av ulykke
 • Erstatningen er begrenset til kr.30.000 pr forsikringsår
 • Reseptbelagte medisiner:
  • Reseptbelagte medisiner ved sykdom eller skade som er dekket av veterinærforsikringen
 • Invaliditetsdekning dekker:
  • Livsvarig tap av bruksevne som arbeidende hund etter sykdom eller ulykke

Person

 • Vår ulykkesforsikring handler om trygghet for deg og dine nærmeste. Ulykkesforsikring er ikke en erstatning for en livsforsikring, men er ment som en økonomisk støtte i en akutt vanskelig situasjon.
 • Du kan velge om forsikringen skal gjelde ved medisinsk invaliditet, dødsfall eller begge deler.
 • Medisinsk invaliditet
  • Blir du rammet av en alvorlig ulykke får du en engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet. Du kan velge forsikringssum på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
  • Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til graden av invaliditet.
  • I tillegg dekker vi behandlingsutgifter inntil 50.000 kroner. Forutsetningen er at legen din mener du har behov for behandlingen.
 • Dødsfall
  • Dør du av ulykkesskaden innen ett år etter ulykken, utbetaler vi forsikringssummen til dine etterlatte. Du velger selv ved kjøp av forikringen om forsikringssummen skal være på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
 • Også i utlandet
  • Forsikringen gjelder i hele verden. Du er altså forsikret også når du er på reise.
 • Vår helårs reiseforsikring gjelder på alle reiser, også hvis uhellet er ute i fritiden din.
 • Reiseforsikringen gjelder:
  • Reisegods
  • Ulykke
  • Sykdom
  • Forsinkelser
  • Avbestilling
  • Ansvarsskader
  • Rettshjelp
 • Reiseforsikring for familie omfatter ektefelle/samboer og barn under 20 år, som alle har samme adresse som deg i Folkeregisteret.
 • Reiseforsikringen dekker også ting som er lånt og/eller leid.
 • Skal du være på reise lenger enn 7 uker kan du kontakte oss for utvidet forsikring.
 • Hva om jeg blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt forsikring samarbeider med SOS International, som har over 6.000 profesjonelle medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.

 • Barneforsikringen dekker ulykker barnet ditt blir utsatt for. Du kan også utvide den til å omfatte sykdom.
 • Medisinsk invaliditet

  Blir barnet rammet av en alvorlig ulykke utbetaler vi en engangssum ved medisinsk invaliditet opptil 2.130.000 kroner. Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til graden av invaliditet.

 • Behandlingsutgifter

  I tillegg dekker vi behandlingsutgifter inntil 85.000 kroner. Forutsetningen er at barnets lege mener det er behov for behandlingen.

 • Død

  Dør barnet av en ulykkesskade utbetaler vi opptil 85.000 kroner. Velger du utvidet forsikring får du også utbetalt erstatning hvis barnet dør av sykdom.

 • Arbeidsuførhet

  Gir barnet en engangsutbetaling ved arbeidsuførhet når:

  • Barnet er minimum 50 prosent ufør
  • Uførheten har vart i min 2 år og er varig

  Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregraden og utbetales tidligst når barnet er 18 år.

 • Utvalgte sykdommer

  Vi utbetaler erstatning på inntil 380.000 kroner. Eksempler på utvalgte sykdommer er kreft, diabetes og alvorlig brannskade. Se vilkårene for fullstendig oversikt over hvilke sykdommer som gir utbetaling.

 • Dagpenger ved sykehusopphold

  Dagpenger gir deg kompensasjon når barnet ligger på sykehus på grunn av sykdom eller ulykke. Erstatningen er 400 kroner per dag i maks 365 dager for samme sykdoms-/ulykkestilfelle i over 10 dager.

 • Utvidet hjelpestønad

  Utvidet hjelpestønad gir hjelp til foreldre med sykt barn, når dette er innvilget fra NAV. Satsen følger NAV sitt vedtak og er på inntil 425.000 kroner.

 • Ombygging av bolig

  Vi dekker også ombygging av bolig med opptil 170.000 kroner når dette er på grunn av en ulykke som barnet har blitt utsatt for eller en sykdom som er diagnostisert. Forsikringen kan du kjøpe fra barnet ditt er 3 måneder til det er 16 år. Alle dekningene opphører senest når barnet fyller 26 år. Unntaket er utvidet hjelpestønad som opphører når barnet fyller 18 år.

 • Vår dødsfallsforsikring handler om trygghet for dine nærmeste om du skulle falle fra. Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling uansett dødsårsak. Forsikringen opphører senest ved fylte 80 år.
 • For å sikre deg økonomisk støtte ved varig arbeidsuførhet kan du utvide forsikringen til også å gjelde uførhet. Uføreforsikring gir deg en skattefri engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Forsikringen opphører ved fylte 60 år.
 • Arbeidsuførhet
  • Som følge av sykdom eller ulykke
  • Som har vart i to år, er på minimum 50% og er beregnet som varig

Motorkjøretøy

 • En veteranbilforsikring kan tegnes på kjøretøy som er eldre en 30 år. Forsikringen har en begrenset kjørelengde på 5 000 km i året.
 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom bilen er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og glass, samt redning.

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt redning.

 • Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.
  • Kasko

   Erstatter skade ved utforkjøring, velt og kollisjon som du selv er skyld i, brann og tyveri

  • Brann/tyveri

   Forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter brann og tyveri

 • Hvis fortelt eller tilbygg til campingvognen er tatt med i forsikringssummen er dette også dekket.
 • Løsøre er dekket med inntil 15.000 kroner, men kan utvides, til 45.000 65.000 eller 115.000 kroner hvis du ønsker dette.
 • Vår tilhengerforsikring gjelder for vare-, båt- og hestetilhengere. Du kan velge kasko eller brann og tyveri.
  • Kasko

   Skade på tilhenger ved utforkjøring, velt, kollisjon og hærverk. Brann og tyveri

  • Brann/tyveri

   Forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter brann og tyveri

 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom bilen er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og glass, samt redning.

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt redning.


  Alle forsikringstypene over gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.

 • Tilleggsforsikringer
  • Veihjelp

   Dekker tauing av bilen til nærmeste verksted eller reparasjon på stedet. Du kan også få dekket utgifter til hotellopphold mens bilen repareres. Hvis bilen ikke kan settes i trafikksikker stand innen 2 dager, dekker vi også utgifter til hjemreise. Er du utenfor Norden kan du fortsette reisen med leiebil. For å tegne veihjelpsforsikring må du ha delkasko eller kasko på bilen din. Forsikringen gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.

  • Leiebil

   Dekker leiebil i inntil 10 dager når bilen din er på reparasjon i forbindelse med en kaskoskade. Du må ha kasko for å tegne denne forsikringen.

  • Fører-/passasjerulykke

   Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.

 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom bilen er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og glass, samt redning. Innbo/løsøre er automatisk dekket med kr 25 000. Denne summen kan utvides ved behov

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt redning.


  Alle forsikringstypene over gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.

 • Tilleggsforsikringer
  • Veihjelp

   Dekker tauing av bilen til nærmeste verksted eller reparasjon på stedet. Du kan også få dekket utgifter til hotellopphold mens bilen repareres. Hvis bilen ikke kan settes i trafikksikker stand innen 2 dager, dekker vi også utgifter til hjemreise. Er du utenfor Norden kan du fortsette reisen med leiebil. For å tegne veihjelpsforsikring må du ha delkasko eller kasko på bilen din. Forsikringen gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.


  Fører-/passasjerulykke


  Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.

 • Hos Landkreditt forsikring kan du tegne forsikring på privateide fritidsbåter inntil 21 fot.Du kan velge mellom:
  • Ansvar og delkasko

   Ansvar er en obligatorisk forsikring. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.Dersom du blir part i en tvist dekker vi dine utgifter med inntil 100.000 kroner til advokat, retten, sakkyndige og vitner.Med delkasko er du også forsikret mot skader brann og hærverk, samt tyveri.

  • Ansvar og kasko

   Forsikringen dekker det samme som ansvar og delkasko. I tillegg erstatter vi skade ved sammenstøt, kantring eller hvis båten synker.Vi dekker også skade på rigg ved brudd og eventuelle følgeskader. Forsikringen gjelder også ved skader på båten og tilbehør under transport.

 • Registrering og kjennemerke

  Båter med motoreffekt på 10 hk eller mer og seilbåter over 4,5 meter omfattes bare av forsikringen når de er registrert i et sentralt fritidsbåtregister og er påsatt kjennemerke.

 • Ved skade

  Sercuremark eller gjenfinningssystem må dokumenteres dersom det har gitt rabatt på forsikringen.

 • Vi forsikrer ikke båter som brukes til:
  • Båtrace eller hastighetsløp
  • Jordomseiling
  • Events

  Vi forsikrer heller ikke RIB-er.

 • Vår mopedforsikring gir deg mulighet til å velge mellom tre ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom mopeden er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.Dersom du blir part i en tvist dekker vi dine utgifter med inntil 100.000 kroner til advokat, retten, sakkyndige og vitner.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter utforkjøring, velt, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og redning.

 • Delkasko

  Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter brann, tyveri og redning.

 • Førerulykke

  Valgfri forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører av mopeden


 • Du kan mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom motorsykkelen er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter utforkjøring, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og redning.

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter brann, tyveri og redning.

  • Fører-/passasjerulykkeValgfri

   forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.


 • Alle våre MC forsikringer gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.